ಮದ್ಯಸಾರ ಆಧಾರಿತ ರಾಸಾಯನಿಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್

2012-13ರಲ್ಲಿ, 50 ಖS-2, 67 ಆಐ-3 ಪರವಾನಗಿಗಳು (ಡೆನೆಕ್ರೀಡ್ ಎಥೆನಾಲ್) ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ, 1 ಆಐ-5, 1 ಆಐ-6, 2 ಆಐ-9, 19 ಐ1 ಮತ್ತು 5 ಐ2 ಪರವಾನಗಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ