ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಇ-ಪಾವತಿ ಅಬಕಾರಿ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರುಗಳು ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರುಗಳು


ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆ : 1800 425 2550

ಕ್ರ.ಸಂ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಕಚೇರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್
1 ವಿ. ಯಶವಂತಭಾ.ಆ.ಸೇ
ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕ್ತರು
22220302 - excise@karnataka.gov.in
ecexcise@gmail.com
2 ಡಾ. ಸ್ನೇಹ.ಸಿ.ವಿ ಕ.ಆ.ಸೇ
ಅಪರ ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕ್ತರು
(ಆಡಳಿತ)
22246986 94495-97001  
3 ಎಸ್.ಎಲ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್
ಅಪರ ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಐ.ಎಂ.ಎಲ್) (ಪ್ರ)
22221077 94495-97002  
4 ಎಸ್.ಎಲ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್
ಅಪರ ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಅಪರಾಧ) (ಪ್ರ)
  94495-97009 adcomcrime@gmail.com
5 ಎಸ್.ಎಲ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್
ಅಬಕಾರಿ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಡಿ. & ಬಿ)
22222318 94495-97003 jcdb-ex-ka@nic.in
6 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬೀದ್ ಹುಸೇನ್
ಅಬಕಾರಿ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು ( ಆಡಳಿತ ) (ಪ್ರ)
9449595004  
8 ಕೆ.ರೂಪಶ್ರೀ
ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು (ಕಾನೂನು)
- -  
9 ಕೆ.ಎಸ್ ಶಿವಯ್ಯ
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸಾಂಖ್ಯಿಕ)
22277791 94495-97011 ddstat-ex-ka@nic.in
10 ಧರಣಪ್ಪ ನಾಯಕ್
ಹಿರಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು
22277793 94495-97012  
11 ಡಾ.ಮಹಾದೇವಿ ಬಾಯಿ (ಪ್ರ)
1 ನೇ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಾಯಕರು
22125057 94495-97006 hqa1excise@gmail.com
12 ಸೈಯಿದಾ ಅಸ್ಮತ್ ಅಫ್ರೀನ್
2ನೇ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಾಯಕರು
22221033 94495-97007 hqa2excise@gmail.com
13 ಹೆಚ್.ಎನ್.ರೇಖಾ
ಅಬಕಾರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು-1 (ಪ್ರ)
22240248 -  
14 ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಹೆಚ್.ಎಸ್.
ಅಬಕಾರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು-2 (ಪ್ರ)
22128919 94495-97008  
15 ಡಾ. ಆಶಾಲತಾ ಕೆ.
ಅಬಕಾರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು-3
22133033 94495-97010