ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಇ-ಪಾವತಿ ಅಬಕಾರಿ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು


ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಟೋಲ್‍ ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆ : 1800 425 2550

ಕ್ರ.ಸಂ. ಅಧಿಕಾರಿಯ
ಹೆಸರು
ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. e-mail
1 ಲೋಕೇಶ್‌.ಎಂಭಾ.ಆ.ಸೇ
ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕ್ತರು
22220302 - excise@karnataka.gov.in
ecexcise@gmail.com
2 ವೆಂಕಟ್ ರಾಜಾಭಾ.ಆ.ಸೇ
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ)
22221077 - adcomcrime@gmail.com
3 ಶೋಭ. ಬಿ ಕ.ಆ.ಸೇ
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತರು
(ಆಡಳಿತ)
- -  
4 ಎಸ್‍.ಎಲ್.ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಐಎಂಎಲ್)
22221077 ---  
5 ಎಸ್‍.ಎಲ್.ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್
ಅಬಕಾರಿ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು(ಡಿ ಮತ್ತು ಬಿ)
22222318 --- jcdb-ex-ka@nic.in
6 ಖಾಲಿ
ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ)
22246986 - dcaexcise@gmail.com
7 ಸಿ.ಜಗದೀಶ್
ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು (ಕಾನೂನು)
- ---  
8 ಕೆ.ಎಸ್‍.ಶಿವಯ್ಯ
‍‍ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಸಾಂಖಿಕ)
22277791 --- ddstat-ex-ka@nic.in
9 ದರಣಪ್ಪ ನಾಯಕ
ಹಿರಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ
22277793 ---  
10 ಮಹೇಂದ್ರ
1ನೇ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನಿಕ ಸಹಾಯಕರು(ಪ್ರ)
22125057 --- hqa1excise@gmail.com
11 ಸಯದ್‍ ಅಫ್ರೀನ್
2ನೇ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನಿಕ ಸಹಾಯಕರು
22221033 hqa2excise@gmail.com
12 ಸುನೀಲ್ ಎಮ್ .ಬಿ

ಅಬಕಾರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು - 1
22240248 -  
13 ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ
ಅಬಕಾರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು- 2
22128919 ---