ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಇ-ಪಾವತಿ ಅಬಕಾರಿ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು


ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಟೋಲ್‍ ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆ : 1800 425 2550

ಕ್ರ.ಸಂ. ಅಧಿಕಾರಿಯ
ಹೆಸರು
ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. e-mail
1 ಯಶವಂತ.ವಿಭಾ.ಆ.ಸೇ
ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕ್ತರು
22220302 - excise@karnataka.gov.in
ecexcise@gmail.com
2 ವೆಂಕಟ್ ರಾಜಾಭಾ.ಆ.ಸೇ
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ)
22221077 94495-97002 adcomcrime@gmail.com
3 ಶೋಭ. ಬಿ ಕ.ಆ.ಸೇ
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತರು
(ಆಡಳಿತ)
22246986 94495-97001  
4 ಎಸ್‍.ಎಲ್.ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಐಎಂಎಲ್)
22221077 94495-97002  
5 ಎಸ್‍.ಎಲ್.ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್
ಅಬಕಾರಿ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು(ಡಿ ಮತ್ತು ಬಿ)
22222318 94495-97003 jcdb-ex-ka@nic.in
6 ಖಾಲಿ
ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ)
22246986 94495-97004 dcaexcise@gmail.com
7 ಸಿ.ಜಗದೀಶ್
ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು (ಕಾನೂನು)
- -  
8 ಕೆ.ಎಸ್‍.ಶಿವಯ್ಯ
‍‍ ಉಪ ನಿಧೇ‍ಶಕರು (ಸಾಂಖಿಕ)
22277791 94495-97011 ddstat-ex-ka@nic.in
9 ದರಣಪ್ಪ ನಾಯಕ
ಹಿರಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ
22277793 94495-97012  
10 ಡಾ|| ಕೆ.ಆಶಾಲತ
1ನೇ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನಿಕ ಸಹಾಯಕರು(ಪ್ರ)
22125057 94495-97006 hqa1excise@gmail.com
11 ಸಯದ್‍ ಅಫ್ರೀನ್
2ನೇ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನಿಕ ಸಹಾಯಕರು
22221033 94495-97007 hqa2excise@gmail.com
12 ಹೆಚ್‍.ಎನ್‍ ರೇಖಾ
ಅಬಕಾರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು - 1 (ಹೆ.ಪ್ರ)
22240248 -  
13 ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ
ಅಬಕಾರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು- 2 (ಹೆ.ಪ್ರ)
22128919 94495-97008  
14 ಡಾ|| ಕೆ.ಆಶಾಲತ
ಅಬಕಾರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು - 3
22133033 94495-97010