ಡಿಸ್ಟಿಲರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಸಂಯುಕ್ತ ಡಿಸ್ಟಿಲರಿಗಳು ( ಮದ್ಯಸಾರ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮದ್ಯ ಎರಡನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಘಟಕಗಳು)
  1. ಮೆ:ಖೋಡೆ ಇಂಡಿಯ ಲಿ, ನಂ.54, ಕನ್ನಯಕನ ಅಗ್ರಹಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು-62.
  2. ಮೆ: ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಲಿ, ಯುನಿಟ್ ಹೊಸಪೇಟೆ, ಎಲ್.ಎಸ್.ಆರ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ಚಿತವಟಗಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.
  3. ಮೆ: ದಿ ಉಗಾರ್ ಶುಗರ್ ವಕ್ರ್ಸ ಲಿ, ಉಗಾರ್ ಖುರ್ದ, ಅಥಣಿ ತಾ:, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ.
  4. ಮೆ: ಎಸ್.ಎಲ್.ಎನ್. ಡಿಸ್ಟಿಲರೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿ, ಸರ್ವೆ ನಂ.459/1, 459/5, ಗರಗ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ.
  5. ಮೆ: ವಿಶ್ವರಾಜ್ ಶುಗರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿ, ಬೆಲ್ಲದ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ, ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾ:, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ.
  6. ಮೆ: ಅಮೃತ್ ಡಿಸ್ಟಿಲರೀಸ್ ಲಿ, ಯುನಿಟ್ ನಂ.2, ಸರ್ವೆ ನಂ.49, ಕಂಬೀಪುರ,
  7. ಮೆ: ಇಂಡಿಯನ್ ಕೇನ್ ಪವರ್ ಲಿ., ಯೂನಿಟ್: ಸ್ಯಾಂಸನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಲರೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿ, ಸರ್ವೆ ನಂ.233, ದುಗ್ಗಾವತಿ ಗ್ರಾಮ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾ:, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ.