ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮತ್ತು ವರ್ಷವಾರು ರಾಜ್ಯ ಅಬಕಾರಿ ಆದಾಯ

 

Districtwise Revenue