ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ದಿನಾಂಕ:31-12-2016 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ತಾತ್ಕಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ,  ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ದಿನಾಂಕ:31-12-2016 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಬಕಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ತಾತ್ಕಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ,  ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ದಿನಾಂಕ:31-12-2016 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ತಾತ್ಕಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ,  ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ದಿನಾಂಕ:31-12-2016 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ತಾತ್ಕಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ,  ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ದಿನಾಂಕ:31-12-2016 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆರಳುಚ್ಚುಗಾರರ ತಾತ್ಕಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ,  ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ದಿನಾಂಕ:31-12-2016 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ತಾತ್ಕಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ,  State Highway Notification,  ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ದಿನಾಂಕ:31-12-2016 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.,  ದಿನಾಂಕ: 31-12-2016 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ, ,   Excise Head Guards Final Seniority List As on 31-12-2009,   ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಸ್ಥತಾ ಪಟ್ಟಿ, ,  NPS Urgent, Government Transfer Notification ( Group - A ), EXCISE COMMISSIONER APPELLATE AUTHORITY COURT SPECIAL SITTING ON 04-03-2017 AT 11.00AM LIST, Drivers Transfer List, Deputy Supdt. of Excise Transfer List, Excise Guard Transfer List, Inspector of Excise Transfer List, OS Transfer List, SDA Transfer List, SIE Transfer List

Excise Department in Karnataka came into existence during the year 1968 after relaxation of prohibition in Karnataka State. The scope of the State Excise Administration covers commodities such as Spirit, Indian Made Liquor, Beer, Medicinal and Toilet preparations etc., The objectives of the department can be summed up as ensuring public health through regulated procurement of raw-materials, manufacture of various commodities by use of these raw-materials, their storage and distribution. These regulations ensure proper flow of revenues to the State exchequer. Thus, the Excise Department in Karnataka is the second largest revenue-earning department in the state functioning under the administrative control of the Finance Department.

Vision

Optimization of Excise Revenue while preventing the use of unsafe liquor and ensure informed consumption in hygienic conditions.

Mission

Implementing State Excise policies and procedures by regulating manufacture, transport, possession, sale and other activities of the trade in spirit, spirituous preparations, potable liquor and other intoxicants, and monitoring collection of associated taxes.

E-Payment Helpdesk

E-Payment Helpdesk No. : 9449595775

Mail Id: ecepayment@gmail.com

Khajane-II Helpdesk No. : 080-22347766

Support Mail : 
k2.helpdesk@karnataka.gov.in