ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಲಂ4(1) (ಎ)

ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕ್ತರ ಒಂದನೇ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಆಡಳಿತ ಸಾ. ಮಾ.ಅ.-1 : 1 2 3

ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕ್ತರ ಎರಡನೇ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಆಡಳಿತ ಸಾ. ಮಾ.ಅ.-2 : 1 2 3 4 5

ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು (ಕಾನೂನು) ಭಾ.ತ.ಮ. ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಸಾ.ಮಾ.ಅ.-3 : 1 2 3 4

ಅಬಕಾರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು-1 ಕಟ್ಟಡ ಶಾಖೆ, ಶಿಸ್ತು ಶಾಖೆ ಸಾ.ಮಾ.ಅ.-4 : 1 2

ಅಬಕಾರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು-2 ಅಪರಾಧ ಶಾಖೆ ಸಾ.ಮಾ.ಅ-5

ಅಬಕಾರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು-3 ಉಗ್ರಾಣ , ವಾಹನ ಶಾಖೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದೂರು ಶಾಖೆ ಸಾ.ಮಾ.ಅ-6