ಸ್ಲಾಬ್ ವಾರು ಮತ್ತು ವರ್ಷವಾರು ಭಾ.ತ.ಮ, ಬಿಯರ್ ಮತ್ತು ವೈನ್ ಮಾರಾಟ