ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ

 

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ 31.03.2019
ಕ್ರ.ಸಂ. ಹುದ್ದೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆ  ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ನಿಯಮ-32
1 ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಭಾ.ಆ.ಸೇ) 144200 - 218200 1 1 0  
2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಭಾ.ಆ.ಸೇ) 67700 - 208700 1 1 0  
3 ಅಬಕಾರಿ ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು (ಭಾ.ಆ.ಸೇ/ಕ.ಆ.ಸೇ) 56800 - 99600 1 1 0  
4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕ್ತರು 90500 - 123300 2 0 2  
5 ಅಬಕಾರಿ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು 82000 - 117700 8 4 4  
6 ಜಂಟಿ/ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ) (ಕ.ಆ.ಸೇ) 74400 - 109600 1 0 1  
7 ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು 74400 - 109601 34 30 4 11
8 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸಾಂಖ್ಯಿಕ) 67550 - 104600 1 1 0  
9 ಹಿರಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು 56100-177500 1 1 0  
10 ಹಿರಿಯ ಆಂತರಿಕ ಪರಿಶೋಧಕರು 56100-177500 1 0 1  
11 ಅಬಕಾರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು 52650 - 97100  94 17 77  
12 ಮುಖ್ಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ತಜ್ಞರು  52650 - 97100  1 1 0  
  ಗ್ರೂಪ್ 'ಎ'  ಒಟ್ಟು   146 57 89 11
13 ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಸಾಂಖ್ಯಿಕ) 43100 - 83900 1 1 0  
14 ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು 40900 - 78200 105 78 27 1
15 ಹಿರಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ತಜ್ಞರು 40900 - 78200 1 0 1  
16 ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು 53100 - 128300 5 2 3  
  ಗ್ರೂಪ್ 'ಬಿ'  ಒಟ್ಟು   112 81 31 1
17 ಕಿರಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ತಜ್ಞರು 33450 - 62600 2 0 2  
18 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸಹಯಕರು 19950 - 37900 2 0 2  
19 ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು  37900 - 70850 43 30 13  
20 ಅಬಕಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 37900 - 70850 470 336 134 33
21 ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 30350 - 58250 631 409 222 222
22 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು 27350 - 52650 269 156 113  
23 ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು 27350 - 52650 52 26 26  
24 ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು 19950 - 37900 359 260 99  
25 ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು 19950 - 37900 42 9 33  
26 ಹಿರಿಯ ಅಬಕಾರಿ ರಕ್ಷಕರು 23500 - 47650 345 40 305  
27 ಅಬಕಾರಿ ರಕ್ಷಕರು 19950 - 37900 2475 1163 1312  
28 ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು 27350 - 52650 83 79 4  
29 ವಾಹನ ಚಾಲಕರು/ ಲಾಂಚ್/ ಡಿಂಗಿ ಚಾಲಕರು 19950 - 37900 359 158 201  
  ಗ್ರೂಪ್ 'ಸಿ'  ಒಟ್ಟು   5132 2666 2466 255
30 ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು 17000 - 28950 95 66 29  
  ಗ್ರೂಪ್ 'ಡಿ'  ಒಟ್ಟು   95 66 29  
  GRAND TOTAL   5485 2870 2615 267