ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ
ಕ್ರ.ಸಂ. ದಿನಾಂಕ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಷಯ
1 04-11-2016 ಇಸಿಇ/03/ಇಎಸ್‍ಟಿ/ಟಿಆರ್‍ಎಫ್/2016 ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಟ್ಟಿ
2 04-11-2016 ಇಸಿಇ/03/ಇಎಸ್‍ಟಿ/ಟಿಆರ್‍ಎಫ್/2016 ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಟ್ಟಿ
3 04-11-2016 ಇಸಿಇ/03/ಇಎಸ್‍ಟಿ/ಟಿಆರ್‍ಎಫ್/2016 ಅಬಕಾರಿ ರಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಟ್ಟಿ
4 04-11-2016 ಇಸಿಇ/03/ಇಎಸ್‍ಟಿ/ಟಿಆರ್‍ಎಫ್/2016 ಅಬಕಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಟ್ಟಿ
5 04-11-2016 ಇಸಿಇ/03/ಇಎಸ್‍ಟಿ/ಟಿಆರ್‍ಎಫ್/2016 ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಟ್ಟಿ
6 05-11-2016 ಇಸಿಇ/03/ಇಎಸ್‍ಟಿ/ಟಿಆರ್‍ಎಫ್/2016 ಎಸ್.ಡಿ.ಎ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಟ್ಟಿ
7 05-11-2016 ಇಸಿಇ/01/ಎಸ್ಐಇ/ಟಿಆರ್‍ಎಫ್/2016 ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಟ್ಟಿ